M.O.L. ROMGUM ŁAWICKI I SPÓŁKA Spółka Jawna

realizuje projekt pn.

„Wdrożenie autorskiej technologii produkcji zintegrowanej uszczelki typu GP”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Poddziałanie: 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Cele projektu

Celem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej, polegającej na wdrożeniu nowej technologii produkcji zintegrowanej uszczelki typu GP oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowego w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP produktu.

Planowane efekty

Rezultatem projektu jest poprawa gospodarki odpadami, zwiększenie wydajności gospodarki materiałowej, zmniejszenie emisji CO2 do środowiska oraz wzrost przychodów.

Wartość projektu

Wartość projektu: 2 028 552,98 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

Wkład Funduszy Europejskich: 709 993,53 PLN

Okres realizacji projektu

Okres realizacji Projektu: 2018-10-01 – 2019-11-30 r.