Informacja o projekcie POIR działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

M.O.L. Romgum Ławicki i Spółka Sp. J. realizuje projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.03.04.00-30-0089/20-00 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy pod tytułem: „Dotacja na kapitał obrotowy dla M.O.L. Romgum Ławicki i Spółka Sp. J.”

Cele projektu

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Okres realizacji projektu

Okres realizacji projektu: 01/07/2020 – 30/09/2020

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu z UE: 248 573,04 PLN (100%)